Privacy statement iemagoo

iemagoo, gevestigd in Hengelo, Overijssel, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

iemagoo Ontwerp & Communicatie
Prins Bernhardplantsoen 106 7551HT Hengelo, Nederland
Telefoonnummer: +31641591388
Internet: https://www.iemagoo.nl
Contactpersonen: Jochem Westerweel, te bereiken via contact@iemagoo.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

iemagoo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voornaam en achternaam
– Adresgegevens van bedrijfsvestiging
– Afwijkende adresgegevens voor correspondentie of bezoek
– Telefoonnummers, vaste telefonie en mobiele telefonie
– (Privé)e-mailadres
– IBAN en BIC nummer
– KVK nummer
– BTW nummer
– Inloggegevens van derde partijen*

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@iemagoo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

iemagoo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Contact per mail, telefoon, WhatsApp en Facebook over de aanvraag van de dienstverlening, de uitvoering en afhandeling hiervan.
– Opdrachtverwerking, registratie van gegevens in het CRM/projectmanagement systeem; Podio om voortgang en afhandeling van dienstverlening te registreren.
– Bedrijfsvoering, registratie van gegevens in het CRM/projectmanagement systeem; Podio om voortgang en afhandeling van dienstverlening te registreren..
– Offerte en facturatie traject, inkoop en verkoopfacturen worden geregistreerd in Moneybird tbv administratieve doeleinden.
– Wettelijk verplichte registraties (o.a. belastingdienst), inkoop en verkoopfacturen worden geregistreerd in Moneybird tbv administratieve doeleinden.
– Verbeteren van dienstverlening, informeren gebeurt per e-mail en telefonisch.
– Informeren over veranderingen in dienstverlening, informeren gebeurt per e-mail en telefonisch

 

iemagoo gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

Moneybird
Moneybird is ons financiële programma wat wij gebruiken voor het registreren van inkoopfacturen en verkoopfacturen. Voor verkoopfacturen halen wij gegevens op van de KVK.
Bedrijfsgegevens worden hierdoor automatisch ingeladen op basis van KVK inschrijving. Contactpersonen met e-mailadres wordt door ons handmatig aangevuld.
Podio
In Podio registreren wij bedrijfsinformatie en contactpersonen vanaf het moment dat wij een offertetraject starten. Hier worden projecten en ontwerpen aan gekoppeld.
Vervolgens wordt de voortgang van projecten hier geregistreerd.
STACK
STACK wordt gebruikt als backup medium voor alle door ons ontwikkelde intellectuele eigendommen.
DropBox
DropBox wordt gebruikt als backup medium voor databases van websites, webshops en alle door ons ontwikkelde intellectuele eigendommen.
MailChimp
Binnen MailChimp staan uitsluitend e-mailadressen, voornamen en achternamen geregistreerd van personen die hier expliciet toestemming voor hebben gegeven en hun inschrijving bevestigd hebben.
Mailcampagnes worden uitsluitend doelmatig gebruikt na eerder genoemde toestemming.
Shockmedia & Versio
iemagoo is reseller van Shockmedia en Versio. Hier staan alle databases, websites, domeinnamen en mailservers van onze klanten opgeslagen.
Ook klantprofielen en transacties die opgeslagen en uitgevoerd worden in webshops en websites van onze klanten, staan hier opgeslagen.
Gmail
Gmail wordt gebruikt als mailcliënt. Alle communicatiestromen via het iemagoo.nl domein en bijbehorende mailadressen staan opgeslagen in Gmail én op de mailserver.
De mailserver is onderdeel van de Shockmedia en Versio reselleromgeving.
Belang en gevolg
Het belang van registreren is puur functioneel, wij slaan de gegevens op om te kunnen informeren over voortgang van projecten en te kunnen informeren over de afhandeling.
De systemen die wij gebruiken zijn gecontroleerd en veilig bevonden om te gebruiken. Waar nodig hebben wij verwerkersovereenkomsten getekend. Data die buiten Europa opgeslagen
wordt zal alleen opgeslagen worden bij bedrijven die hier expliciet een goedkeuring (shield) voor hebben gekregen. (geldt voor Podio (onderdeel van Citrix), Google en MailChimp)

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gegevens worden nooit langer dan strikt noodzakelijk bewaard. Uitzonderingen hierop zijn andere wetgevingen (bijv. fiscale bewaarplicht van 7 jaar voor administratie) die ons verplichten
bepaalde bedrijfsinformatie en communicatie een langere termijn te bewaren. Wanneer een bedrijf de zakelijke verbinding actief verbreekt zullen wij de gegevens binnen 4 weken verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

iemagoo deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. iemagoo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
De vorm van bewerking is echter zeer beperkt, het gaat uitsluitend om de opslag van gegevens. Derden verwerken de gegevens niet, dat doen alleen de daartoe bevoegde medewerkers van iemagoo.
Uitzondering hierop kan zijn; het rechtstreeks leveren van producten en/of diensten aan onze klanten door derden, na uitdrukkelijke toestemming van onze klant voor het delen van persoonsgegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

iemagoo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. iemagoo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door iemagoo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@iemagoo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. iemagoo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

iemagoo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@iemagoo.nl

 

Welke gegevens worden door ons geregistreerd?

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Lijst met contactgegevens van de klant via een applicatie
– IBAN en BIC nummer, KVK Nummer en BTW Nummer
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief

 

Waarom slaan wij deze gegevens op?

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– iemagoo analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– iemagoo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Bewaartermijn gegevens

iemagoo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende (persoons)gegevens:
Persoonsgegevens, personalia, adres en contactgegevens > Bewaartermijn: zo lang er een zakelijke overeenkomst is worden deze gegevens bewaard en bijgewerkt. Als er geen verbintenis meer is worden deze gegevens binnen 4 weken verwijderd. > Reden: Deze gegevens zijn nodig voor bedrijfsvoering, projectmanagement en financiële administratie.
Analytische cookies > Bewaartermijn: 2 jaar > Reden: Statische gegevens van de website bijhouden om resultaten te kunnen meten en te kunnen verbeteren van de website.
KVK en BTW gegevens > Bewaartermijn: zo lang er een zakelijke overeenkomst is worden deze gegevens bewaard en bijgewerkt. Als er geen verbintenis meer is worden deze gegevens binnen 4 weken verwijderd. > Reden: Deze gegevens zijn nodig voor bedrijfsvoering en financiële administratie.
IBAN en BIC nummers > Bewaartermijn: zo lang er een zakelijke overeenkomst is worden deze gegevens bewaard en bijgewerkt. Als er geen verbintenis meer is worden deze gegevens binnen 4 weken verwijderd. > Reden: Deze gegevens zijn nodig voor de financiële administratie en staan opgeslagen in onze internetbank omgeving.

Op deze website zijn cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.
Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

 

Toelichting

Inloggegevens van derde partijen.
Regelmatig verstrekken onze klanten ons inloggegevens voor derde partijen. Deze gegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Inloggegevens betreffen de volgende derde partijen:
– Hostingbedrijven (FTP/Database/DirectAdmin en administratieve omgeving)
– E-mailclients
– Website/ cms systemen
– Apple Id’s